×

Algemene Voorwaarden – MVP Solutions

1 Algemeen
1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:
MVP Solutions: De ondernemer die deze voorwaarden hanteert, te weten:
MR Solutions Christiaan de Wetstraat 18, 3312 EC te Dordrecht.
06-24172790
Telefonisch bereikbaar van 08.30 – 17.00 uur (maandag t/m vrijdag)
info@mvpsolutions.nl
KvK Nummer: 61374075
Btw-identificatienummer: NL180554256B01
Website: www.mvpsolutions.nl
MVP Solutions, hierna te noemen: MVP Solutions
Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij van de zelfstandig ondernemer.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MVP Solutions, op alle overeenkomsten die MVP Solutions sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3 MVP Solutions wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat MVP Solutions een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever. Een email wordt gezien als een rechtsgeldige bevestiging.
2.2 Alle aanbiedingen van MVP Solutions zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.
2.3 Als Opdrachtgever aan MVP Solutions gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag MVP Solutions uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

3 Prijs
3.1 MVP Solutions is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen tot 10%, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.
3.2 De prijzen zijn exclusief BTW.
3.3 In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.

4 Adviezen
4.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van MVP Solutions welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.
4.2 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van MVP Solutions welke betrekking hebben op de verstrekte opdracht. Adviezen zijn vrijblijvend en dienen niet door Opdrachtgever te worden overgenomen.

5 Intellectuele eigendom
5.1 MVP Solutions behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”.
5.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van MVP Solutions noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door MVP Solutions verstrekt zijn.
5.3 Opdrachtgever vrijwaart MVP Solutions voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

6 Betalingsvoorwaarden
6.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum.
6.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van MVP Solutions een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. MVP Solutions heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.
6.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op MVP Solutions te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij MVP Solutions in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
6.4 Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 14 dagen nadat de factuur is ontvangen.
6.5 Rente bij zakelijke transacties:
De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).
6.6 Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties:
Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever aan MVP Solutions de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente op grond van artikel 6.5, met een minimum van € 50,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.
6.7 Indien MVP Solutions in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

7 Onuitvoerbaarheid van de opdracht
7.1 MVP Solutions heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
7.2 Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
7.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.
7.4 Opdrachtgever geeft MVP Solutions toestemming om uit naam van Opdrachtgever te handelen. Hieronder vallen onder andere advertenties plaatsen en communiceren met sollicitanten.

8 Uitvoering van de overeenkomst
8.1 MVP Solutions MVP Solutions zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
8.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MVP Solutions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MVP Solutions worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MVP Solutions zijn verstrekt, heeft MVP Solutions het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
8.3 MVP Solutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MVP Solutions is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor MVP Solutions kenbaar was.
8.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan MVP Solutions de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8.5 Indien MVP Solutions op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat MVP Solutions in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van MVP Solutions noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.

9 Uitvoeringstermijn
Is er binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever MVP Solutions derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 Het door in het kader van de overeenkomst MVP Solutions geleverde blijft eigendom van MVP Solutions totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met MVP Solutions gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
10.2 Het door MVP Solutions geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
10.3 Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van MVP Solutions veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om MVP Solutions daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
10.4 Voor het geval MVP Solutions zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan MVP Solutions en door MVP Solutions aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van MVP Solutions zich bevinden en deze terug te nemen.

8 Wijzigingen in de opdracht
8.1 Indien de omvang van de aan MVP Solutions verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is MVP Solutions gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
8.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

9. Opschorting en ontbinding
9.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met MVP Solutions gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is MVP Solutions gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. MVP Solutions is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
9.2 Een en ander laat onverlet de overige aan MVP Solutions toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
9.3 MVP Solutions is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.
9.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door MVP Solutions verhindert, heeft MVP Solutions het recht de overeenkomst te ontbinden.
9.5 Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor MVP Solutions opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie MVP Solutions bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan MVP Solutions bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.
9.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt MVP Solutions zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

10 Reclames, klachten
10.1 Reclame dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
10.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 3 maanden na aflevering.

11 Aansprakelijkheid
11.1 MVP Solutions is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan MVP Solutions toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen MVP Solutions verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
11.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
11.3 MVP Solutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie
11.4 MVP Solutions is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
11.5 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is MVP Solutions nimmer aansprakelijk.
11.6 Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. MVP Solutions heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.
11.7 Opdrachtgever vrijwaart MVP Solutions voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan MVP Solutions geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.
11.8 De door MVP Solutions te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
11.9 Indien de assuradeur van MVP Solutions om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van MVP Solutions te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom. De aansprakelijkheid van MVP Solutions voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 1.500,00.
12 Bescherming persoonsgegevens
12.1 MVP Solutions is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (meldingsnummer: 1576810).
12.2 MVP Solutions zal de persoonlijke gegevens van Opdrachtgever en de sollicitanten nooit zonder toestemming aan derden verstrekken en gebruikt de gegevens strikt voor eigen beheer.
12.3 MVP Solutions zorgt dat de informatie die wordt verschaft door Opdrachtgever en de sollicitanten vertrouwelijk wordt behandeld.
12.4 Indien u nog vragen heeft over het privacy beleid, dan kunt u contact opnemen met info@mvpsolutions.nl.

15 Geheimhouding
15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
15.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, MVP Solutions gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en MVP Solutions zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is MVP Solutions niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

16 Toepasselijk recht en geschillen
16.1 Nederlands recht is van toepassing.
16.2 De rechter in de vestigingsplaats van MVP Solutions is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft MVP Solutions het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
16.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

17 Overige bepalingen
Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.

18 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
18.1 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

 • MVP Solutions

  Betaalbaar vacatures invullen vanuit úw bedrijfsnaam

 • Waarom MVP Solutions?

  MVP Solutions staat voor het anders benaderen van de recruitmentbranche.

  Uitgangspunt 1: Maatwerk

  Werving & Selectie is maatwerk. Elk bedrijf en elke vacature is uniek.

   

  U bepaalt zelf welke activiteiten u uitbesteedt.

   

  Uitgangspunt 2: Transparant

  Kandidaten willen weten bij welk bedrijf ze solliciteren.

   

  MVP Solutions vermeldt uw bedrijfsnaam in het gehele proces en u ontvangt de originele cv's.

  Uitgangspunt 3: Betaalbaar

  No Cure No Pay maakt het werven van een collega onnodig duur.

   

  Bij MVP Solutions betaalt u alleen voor de werkzaamheden die u uitbesteedt.

 • MVP Solutions pakt het totaal anders aan!

 • Hoe vervult MVP Solutions uw vacatures?

  Maatwerk: U bepaalt hoeveel en welke diensten u uitbesteedt aan MVP Solutions.

  MVP Solutions vacature vacaturetekst

  Vacaturetekst

  (Basispakket)

   

  MVP Solutions schrijft een wervingstekst die uw doelgroep aanspreekt en goed vindbaar is op google en de jobboards.

  MVP Solutions vacature adverteren

  Adverteren

  (Basispakket)

   

  Vacatures worden uit uw bedrijfsnaam geadverteerd op zo'n 40 tot 50 jobboards

  MVP Solutions vacature cv selectie

  CV Selectie

  (Basispakket)

   

  MVP Solutions handelt alle sollicitaties af en is het aanspreekpunt voor vragen. U ontvangt alleen de kandidaten die aan uw criteria voldoen.

  MVP Solutions vacature voorbeeld online test

  Online vragenlijst

  (Basispakket)

   

  MVP Solutions maakt een online vragenlijst die u helpt om een betere cv selectie te kunnen maken.

  Voorbeeld? Klik HIER

  MVP Solutions vacature social media screening

  Social Media Screening

  (Basispakket)

   

  MVP Solutions achterhaalt de online profilering op social media van een kandidaat.

  MVP Solutions vacature sourcing

  1. Sourcing

   

  Voor 'lastige' vacatures: MVP Solutions gaat actief op zoek naar een geschikte kandidaat.

  MVP Solutions vacature skype interview

  2. Video Interview (Skype)

   

  MVP Solutions zorgt middels een interview voor een extra pre-screening.

  MVP Solutions vacature sollicitatiegesprekken

  3. Sollicitatiegesprekken

   

  MVP Solutions voert (samen met u of zelfstandig) eerste sollicitatiegesprekken met kandidaten bij uw bedrijf.

  MVP Solutions vacature e-assessment

  4. E-Assessment

   

  Kandidaten doen online een E-Assessment, bestaande uit een capaciteitentest en/of persoonlijkheidstest.

  MVP Solutions vacature payroll

  5. Payroll

   

  U kunt de kandidaat kosteloos op contract nemen. Toch behoefte aan flexibiliteit?

  MVP Payroll! Klik HIER

 • MVP Payroll

  Heeft u behoefte aan flexibiliteit? En wilt u geen risico lopen bij ziekte?

  Al klant? U kunt hieronder inloggen.

  Inloggen Payroll MVP Solutions Dordrecht
 • Contact

  MVP Solutions is bereikbaar middels: Chat, Email, Telefoon (bellen, iMessage en WhatsApp)

  Lange Breestraat 30-32, 3311 VK dordrecht
  06-24 17 27 90 (ook WhatsApp en SMS)
 • MVP Solutions

  Een vergoeding voor de werkzaamheden,

  niet de hoofdprijs voor het resultaat.